* Muhu ja Ida- Saaremaa ühine jäätmekava 2016-2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/406022016023


* Ragn-Sells hinnakiri: https://www.ragnsells.ee/hinnakiri/?id=644


* Ragn-Sells jäätmeveo tüüptingimused: http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2015/09/tingimused_tuuptingimused.pdf


* Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused: https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015005


* Jäätmete kogumispunktid: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4130/2201/6005/Lisa_1.pdf#


* Oluline info lõkkes ning kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest on leitav: (http://www.lõke.ee, http://www.envir.ee/ahi/)

info toidujäätmete kohta (http://tarbitoitutargalt.ee)