KORRALDATUD JÄÄTMEVEO LEPING

Sõlmitud 29. oktoober 2014. a.

Käesolev leping (edaspidi Leping) on sõlmitud lähtudes jäätmeseaduse § 66 lg 2 – lg 4, § 67 lg 1

ja § 68 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja võttes aluseks 13. augustil 2014

välja kuulutatud riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Laimjala,

Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala valdades” (edaspidi Hange) tulemusena 08. oktoobril

2014. a. edukaks tunnistatud pakkumise.

 

Lepingu lisa 1

Korraldatud jäätmeveo teenustasu vastavalt jäätmemahuti mahule

Konteineri maht*,liitrit

Teenustasu koos

käibemaksuga, EUR

80l-  2,15

140l-  2,46

240l-  3,92

600l-  6,28

800l-  8,78

1500l- 15,80

2500l- 30,02

3500l- 42,02

4500l- 54,62

* Eelnevas tabelis nimetamata mahuga jäätmemahutite puhul, mida on võimalik mehhaaniliselt

jäätmeveokisse tühjendada või käitluskohta toimetada, teenustasu arvestatakse mahult lähima

standardse jäätmemahuti teenustasu järgi.